Περιγραφή - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Ποσοτική Επενδυτική έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε ειδικές μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά, την ανάλυση κινδύνου, και την επενδυτική–εκτιμητική ακινήτων, καθώς και την εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές. Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Με το πέρας των σπουδών τους οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού:
1. Θα έχουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων στα μαθηματικά χρηματοοικονομικά και την ανάλυση επενδυτικού κινδύνου.
2. Θα έχουν το απαιτούμενο φάσμα οικονομικών γνώσεων που είναι απαραίτητα στην κατανόηση των θεμάτων τους, ως ένα μεταπτυχιακό Οικονομικού Τμήματος.
3. Θα έχουν γνωρίσει εκτενώς τη θεωρία, εφαρμοσμένες αναλυτικές μεθόδους και δομή των αγορών ακινήτων στο διεθνή χώρο.
4. Θα γνωρίζουν όλα τα στατιστικά και τεχνικά εργαλεία που απαιτούνται για την εις βάθος μοντελοποίηση των αγορών ακινήτων και τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
5. Θα γνωρίζουν προγραμματισμό σε EXCEL και MATLAB κατάλληλο για να αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοοικονομικών και ανάλυσης κινδύνου.
6. Θα έχουν τις απαραίτητες βάσεις για την μοντελοποίηση προβλημάτων χρηματοοικονομικών και ανάλυσης κινδύνου αλλά και για να προχωρήσουν τις σπουδές τους, αν το επιθυμούν, σε ανώτερο επίπεδο.

Μελλοντική Απασχόληση

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού θα μπορούν να απασχοληθούν ως Εκτιμητές Ακινήτων, στο Μεσιτικό κλάδο, ως Αναλυτές ή Σύμβουλοι επενδύσεων, σε Κεφάλαια Ακινήτων, Εταιρείες Ανάπτυξης Ακινήτων, Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικές ή Ασφαλιστικές Εταιρείες, Δημόσια Διοίκηση αλλά και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα, αν το επιθυμούν.

Σύμβουλος Προγράμματος
στην Επενδυτική Ακινήτων

Φώτης Μουζάκης
Επισκέπτης Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Συντονιστική Επιτροπή

Διευθυντής ΠΜΣ MXAK
Μπασιάκος Ιωάννης
[email protected], Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Κώτσιος Στέλιος
[email protected], Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ, Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Λεβεντίδης Ιωάννης
[email protected], Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Κατσίκης Βασίλειος
[email protected], Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Δότσης Γεώργιος
[email protected], Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ