Περιγραφή - Σκοπός

Το μεταπτυχιακό αυτό είναι προσανατολισμένο προς την μαθηματική χρηματοοικονομική και την ανάλυση κινδύνου. Σκοπός του είναι η εκμάθηση, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκείνων των ειδικών μαθηματικών, στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου, αλλά και η εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές.

Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην μείξη μαθηματικών εργαλείων αλλά και οικονομικών θεωριών, με την βοήθεια των οποίων δομούνται τα υποδείγματα και δουλεύουν οι τεχνικές ανάλυσης. Ως εκ τούτου, οι μαθηματικές μέθοδοι θα παρουσιάζονται στην πρακτική τους και εφαρμόσιμη μορφή, αποφεύγοντας τις θεωρητικές εμβαθύνσεις, ενώ οι οικονομικές γνώσεις θα βοηθούν στην ανάπτυξη και διεύρυνση του υποβάθρου οικονομικών γνώσεων των φοιτητών.

Απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους οικονομικών τμημάτων, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και απόφοιτοι άλλων τμημάτων θετικής ή πολυτεχνικής κατεύθυνσης.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Με το πέρας των σπουδών τους οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού:
1. Θα έχουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων στα μαθηματικά χρηματοοικονομικά.
2. Θα έχουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων στην ανάλυση κινδύνου
3. Θα έχουν το απαιτούμενο φάσμα οικονομικών γνώσεων που είναι απαραίτητα στην κατανόηση των θεμάτων τους και προσιδιάζουν σε ένα μεταπτυχιακό Οικονομικού Τμήματος.
4. Θα γνωρίζουν όλα τα στατιστικά εργαλεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων χρηματοοικονομικής και ανάλυσης κινδύνου τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
5. Θα γνωρίζουν προγραμματισμό σε MATLAB, κατάλληλο για να αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοοικονομικών και ανάλυσης κινδύνου.
6. Θα γνωρίζουν τα απαραίτητα μαθηματικά για την μοντελοποίηση προβλημάτων χρηματοοικονομικών και ανάλυσης κινδύνου αλλά και για να προχωρήσουν τις σπουδές τους, αν το επιθυμούν, σε ανώτερο επίπεδο.

Μελλοντική Απασχόληση

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού θα μπορούν να απασχοληθούν σε Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικές ή Ασφαλιστικές Εταιρείες, Δημόσια Διοίκηση αλλά και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα, αν το επιθυμούν.

Συντονιστική Επιτροπή

Διευθυντής ΠΜΣ MXAK
Μπασιάκος Ιωάννης, [email protected], Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Κώτσιος Στέλιος, [email protected], Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ, Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Λεβεντίδης Ιωάννης, [email protected], Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Κατσίκης Βασίλειος, [email protected], Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Δότσης Γεώργιος, [email protected], Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ